Dagboek moment

“Heere God, dank U voor mijn kind(eren), ik bid:

 

• Dat hij/zij U persoonlijk mag leren kennen (Johannes 1:12-13; 3:3; II Timotheüs 3:15 en Openbaringen 3:20)

• Dat hij/zij een zacht en teder hart zal ontwikkelen om U te gehoorzamen (I Samuel 3:10; Jesaja 57:15 en 66:2)

• Dat hij/zij nederig met U zal wandelen (Micha 6:8 en I Petrus 5:5-6)

• Dat hij/zij U lief zal hebben met zijn/haar hele hart, ziel, verstand en met al zijn/haar kracht (Markus 12:30)

• Dat hij/zij van Uw Woord, de Bijbel, gaat houden en openbaring ontvangt als hij/zij het leest (Jozua 1:8; Psalm 119:9, 11, 18, 97, 105, 130; Efeze 1:17-18; Colossenzen 3:16 en I Petrus 2:2)

• Dat hij/zij graag bidt en zich toewijdt aan het gebed (II Kronieken 7:14; Psalm 55:17; Lucas 18:1 en I Thessalonicenzen 5:17)

• Dat hij/zij trouw zal zijn in het samen komen met andere christenen (Hebreeën 10:25)

• Dat hij/zij liefde zal hebben voor gerechtigheid en een afkeer van het kwade (Psalm 97:10; 101:3; Amos 5:15 en Romeinen 12:9)

• Dat hij/zij sterk in U zal blijven als er verleidingen komen en geen compromissen zal sluiten met de boze (Efeze 5:11; 6:13-14 en I Peter 5:8-9)

• Dat hij/zij de waarheid zal najagen en leugens zal haten (Psalm 51:6; 119:30, 163; Spreuken 12:22; 13:5 en 19:9)

• Dat hij/zij zal schijnen als een lichtende ster in deze donkere wereld (Jesaja 60:1-2; Mattheus 5:16; Johannes 17:18 en Filippenzen 2:15)

• Dat hij/zij zal snappen wat recht is en onderscheid zal maken tussen goed en kwaad, heilig en onheilig (Leviticus 10:10; Jesaja 59:14-15; Jeremia 15:19 en Ezechiel 22:26)

• Dat hij/zij U zal zoeken met zijn/haar hele hart (Psalm 27:8; 105:4; 119:2; Spreuken 28:5 en Zefanja 2:3)

• Dat hij/zij zijn/haar lichaam, ziel en geest rein en puur houdt voor Uw aangezicht (I Thessalonicenzen 5:23)

• Dat hij/zij zich verre zal houden van het kwaad (I Kronieken 4:10 en Johannes 17:15-16)

• Dat hij/zij zijn/haar geloof niet zal verliezen (Lukas 22:32)

• Dat U, o God, uw Heilige Geest over hem/haar uitstort op een krachtige manier (Jesaja 44:3-4 en handelingen 2:16-18)

• Dat hij/zij een werker mag zijn in Uw koninkrijk (Lukas 10: 2)

• Dat hij/zij zijn/haar lichaam, ziel en geest rein en onbesmet mag bewaren voor de man/vrouw die U voor hem/haar heeft bedoeld (Romeinen 6:12-13; 1 Korintiërs 6:15-20 en I Thessalonicenzen 4:3-4)

• Dat U een godvruchtige man/vrouw voor hem/haar klaar maakt. Die hem/haar trouw zal zijn tot de dood hen scheidt (2 Korintiërs 6:14-18)

• Dat mijn zoon zijn vrouw lief zal hebben, haar trouw zal zijn en een goede vader voor zijn kinderen zal zijn (Psalm 127 en 128; Efeziërs 5:25, 6:4, Colossenzen 3:21 en Maleachi 2:15)

• Dat mijn dochter vruchtbaar zal zijn en het moederschap mag omarmen en liefhebben. En een godvruchtig (t)huis mag creëren (Genesis 1:28; Deuteronomium 7:13,14 en Titus 2:5)

• Dat U mijn zoon/dochter beschermt voor ongelukken, ernstige ziekten, gevaar, kwaad, emotionele en lichamelijke aanvallen (Psalm 91)

 

Dit alles bid ik U in Jezus naam, AMEN.”

DOOR PRISCILLA DOCTER

Gerelateerde dagboek momenten