De dagboek momenten.

Hieronder volgen 10 dagboek momenten specifiek over gebed. Op New Faith Network heb ik ze (samengevat) ingesproken in het videodagboek. Zie: https://newfaithnetwork.com/nl-nl/videos/0-8-videodagboek.

GEBED// Het gebed is voor iedereen weer anders omdat het gebed de uitdrukking is van iemands persoonlijk leven met een persoonlijke God. Om die reden neemt het de vormen en karaktertrekken aan van dat persoonlijk leven.

Het gebed kent 3 elementen: lofprijzing, schuldbelijdenis en dankzegging. Lofprijzing: God eren en prijzen om wie Hij is ongeacht je omstandigheden. Schuldbelijdenis: Erken dat je gezondigd hebt en vraag om vergeving. Dankzegging: Terwijl jij Hem dankzegt erken jij dat God de oorsprong is van al het goede en zeg je daarmee eigenlijk in geloof: Dank U voor het verhoren van mijn gebeden.

Deze 3 elementen komen ook voor in het ‘onze Vader’ het voorbeeld-gebed waarvan Jezus zegt: bid gij dan aldus vind je in Matheus 9:9-13 .

Corrie ten Boom zei eens: ‘gebed verplaatst onze aandacht van het probleem naar de kracht, van de bezorgdheid naar de Almachtige.’

Bidden bekleed ons als eenvoudige moeders met iets van almacht. Gebed geeft ons kracht om door te gaan. Al onze zorgen, al onze noden en al onze gedachten mogen we iedere dag aan de zorg van God overlaten door te bidden.

Het gebed is ingewikkeld en eenvoudig tegelijkertijd. Het gebed is evengoed bestemd voor de bejaarde filosoof als voor het kleine kind. Het gebed kan spontaan en op ieder moment ontstaan. Maar het gebed vraagt ook tijd. Het is de uitdrukking van geloofsrust en van geloofsstrijd. Het gebed kan een schuldbelijdenis zijn, maar ook aanbidding. En onze gebeden kunnen zelfs de hele wereld doorkruisen. Hoe bijzonder is dat!?

Bidden is veel meer dan een verlanglijstje aan God voorleggen. Bidden is de tegenwoordigheid van God erkennen en ervaren. Bidden is ook Zijn tegenwoordigheid toe laten in je leven en je omstandigheden.

Bidden is een eer. Het is de tegenwoordigheid van God zoeken, zodat de kracht van God vrijkomt, waarmee we elk probleem aankunnen.

God geeft ons gezag op aarde. Als we dat gezag aanvaarden, komt Gods kracht vanuit de hemel vrij in ons. Omdat het Gods kracht is en niet de onze, worden wij het kanaal waardoor Zijn kracht kan stromen. Als we bidden, geven we die kracht de ruimte om door te dringen tot alles waar wij voor bidden, en geven we Gods kracht de gelegenheid om door onze krachteloosheid heen te werken.

Bidden en Bijbellezen horen bij elkaar. Vind je bidden lastig? Lees de Bijbel en leer van de gebeden van Mozes, David, Jeremia, Daniel en Paulus. In Kolosenzen 4:2 staat: ‘Houd sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met dankzegging.’

Een gezond geestelijk leven kent een gezond gebedsleven. Gebed houd je in contact met God. Gebed is de enige manier om de bovennatuurlijke kracht van God los te laten in je leven, in je huwelijk,  in je werk, in alles. Gebed is de sleutel die de poorten van de hemel opent en de poorten van de hel sluit. Gebed heeft de kracht om ziektes, kwalen en verslavingen of verkeerde gewoonten te genezen. Gebed helpt ons alles over te geven aan een God die hoort en verhoort. Gebed maakt het onmogelijke mogelijk. Het gebed legt beslag op God en bindt de duivel.

 

VOORBEDE// Mijn oma was een voorbidster. Ik logeerde regelmatig bij haar. Altijd als ik wakker werd, zat ze aan de keukentafel met haar Bijbel voor zich. Ik wist dan dat ze al uren wakker was en de Heere had gezocht. Als we samen baden dan bad ze vurig, en regelmatig ging dit gepaard met tranen waaruit ik de liefde voor de Heere Jezus proefde. Zij was voor haar 12 kinderen, 38 kleinkinderen en 45 achterkleinkinderen de motor. Door haar voorbede zijn al haar kinderen gezegend met een muzikaal talent en zo ontstond er in 1966 de meest bekende Nederlandse gospelgroep De Burning Candles. Door haar voorbede is ze met haar gezin vanuit Indonesië na een bootreis van 3 maanden (met 5 kinderen!) veilig in Nederland aangekomen. Alles was haar onbekend maar toch wist ze zich Nederland eigen te maken. In grote afhankelijkheid van God ontdekte ze nog meer de kracht van voorbede en gaf ze dat door aan al haar nakomelingen.

Het woordenboek beschrijft voorbede als volgt: er wordt gebeden om hulp en bijstand in concrete situaties. Voorbede is bidden in geloof voor wat er in de toekomst mogelijk zou kunnen gebeuren. Telkens als je bid voor bijvoorbeeld je kinderen doe dan alsof je tussen beide komt, want dat doe je in feite. Je staat tussen God en de persoon waar je voor bid in en je pleit voor hem of haar bij God. Dat is voorbede.

Voorbede kost tijd en vraagt discipline. Voorbede gebeurd niet wanneer we het niet plannen. Wij zijn beperkte mensen met beperkte tijd wees dus concreet en gebruik geen omhaal van woorden. Voorbede is eenvoudig vragen met ernst. ALTIJD in overeenstemming met Gods woord. Spreuken 16:3 zegt: Beveel de Heere uw werken en uw voornemens zullen gelukken. Voorbede is leren wat God wil dat je bid, zodat Hij het kan verhoren tot verheerlijking van Zijn naam. Wel met de voorwaarde dat het in overeenstemming is met Zijn wil. Lees hierover Jesaja 58:7,8, 10,11, Joh. 5:7,8,10,11.

Wat is nodig om voorbede te kunnen doen?

  1. wees ervan overtuigd dat je hart rein is voor God door de Heilige Geest de kans en de tijd te geven om onbeleden zonden ook te belijden. Soms komen ze ineens in je gedachten op terwijl je stil bent voor God. Psalm 139:23-24
  2. Erken dat je niet kunt bidden zonder de leiding en kracht van de Heilige Geest. Romeinen 8:26
  3. Steun niet op je eigen inzicht. Je eigen inzicht is altijd onvolkomen. Spreuken 3:5,6, 28:26, Jesaja 55:8.
  4. Prijst Hem in geloof voor wat Hij gaat doen in jouw tijd van voorbede Johannes 16:24.

5.. Sta in de aanval. De duivel zal komen met verleidingen om niet te bidden en is goed in het bedenken van leugens. Wedersta de duivel en hij zal van u vlieden zegt Jakobus 4:7. Heb dus altijd je Bijbel bij de hand. Psalm 119:105. De Bijbel is het zwaard van de geest. Efeziers 6:17.

  1. Wacht en verwacht. Neem de tijd om te luisteren. Johannes 10:17 zegt ‘Mijn schapen horen Mijn stem.. en zij volgen Mij… ‘

Wij leren met name voorbede te doen voor anderen door naar de ander te luisteren.

In Ezechiël 22:30,31 blijkt dat God verlangt het volk te sparen. Vreemd genoeg kan Hij het niet zonder een mens doen, zonder een voorbidder. Hieruit blijkt hoe God verlangt naar een persoonlijke relatie met iedereen en ons niet als marionetten poppen heeft bedacht. God verlangt er naar ons te gebruiken tot Zijn eer. In II Kronieken 16:9 staat dat Gods ogen over de gehele aarde gaan om krachtig bij te staan wiens hart volkomen naar Hem uitgaat. Gaat jouw hart volkomen naar Hem uit? Mag hij jou gebruiken om voor anderen op de bres te staan in gebed? Jezus deed ook voorbede ‘Simon,Simon ik heb ook voor U gebeden..’

Larry Christenson schrijft in zijn boek ‘het christelijke gezin’ wanneer God ouders vindt, de bereid zijn tijd af te zonderen voor gebed, krijgt Hij gezinnen waardoor Hij kan werken.’ Het is jouw taak als ouder om voorbede te doen voor je kinderen. Als een priester in de tempel voorbede deed voor het volk moest hij dat eerst doen voor zichzelf en zijn familie. Leviticus 16:6. Als God deze volgorde heeft gegeven, geldt dit ook voor de hedendaagse voorbidder. Voorbede werkt als een koepel van bescherming over onze kinderen. Het gezin is in feite een kleine afspiegeling van een gemeenschap zoals God het gewild heeft.

BIDDEN IS OORLOG VOEREN//  In het Bijbelboek Openbaring wordt uitgebreid gesproken over de oorlog in de hemelse gewesten. De oorlog die heeft plaatsgevonden in het verleden, de oorlog die plaatsvindt in het heden en de oorlog die nog moet plaatsvinden in de toekomst. We lezen over een hevige strijd die zich afspeelt tussen de heiligen en de machten der duisternis. Openbaring 12:7,17, I Petrus 5:8.

Zacharia 4:6 zegt: ‘niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de Heere.’ De meeste dingen zijn niet te veranderen met alleen hulp van buitenaf, ze vragen allereerst om de hulp van God. Ze vragen om gebed. Gebed is de sleutel die de poorten van de hemel opent en de poorten van de hel sluit. Gebed heeft de kracht om ziektes en kwalen te genezen. Gebed kan de ketenen van ellende en gewoontes verbrijzelen die jouw leven kwellen. Of het leven van je zoon of dochter of het leven van je man of vrouw.

In Efeze 6:12 staat duidelijk dat wij geen strijd voeren tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis. Tegen geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Zo echt als God en Zijn engelen zijn zo echt is de duivel en zijn demonen. Van die realiteit moeten we overtuigd zijn willen we hier tegen strijden in gebed.

In Jesaja 14 lees je dat Satan een prachtige engel  was. Maar hij wilde gelijk worden aan God en werd met zijn engelen (demonen) op aarde geworpen en vanaf dat moment probeerde hij de mens ver van God te houden. Satan wordt de misleider en vader van alle leugens genoemd. En klaagt ons dag en nacht aan (Johannes 8:44, Openbaring 12).

Er zijn 3 verschillende terreinen te onderscheiden waar wij oorlog voeren. Paulus had een helder inzicht in de geestelijke wereld. In Kolossenzen 1:16 staat er want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten… Wij hebben de strijd te voeren tegen gevallen engelen. Op het eerste terrein wordt de strijd gevoerd met de gevallen engelen (demonen\boze geesten). Zij proberen grip te krijgen op mensenlevens. Denk aan het vallen in zonde. Verleidingen, negatief denken, verslavingen etc. Wanneer we hier aan toegeven en ons niet bekeren kunnen zij langzamerhand steeds meer invloed krijgen en kan er zelfs sprake zijn van demonische bezetting.

Op het tweede terrein zijn de overheden en machten actief, die regeren over steden en gebieden. Zie bijv. Spreuken 11:11 en Jer. 29 ‘Door de zegen van oprechte mensen komt een stad tot bloei, de uitspreken van goddelozen zijn haar ondergang.’ Een voorwaarde voor vruchtbaarheid en bloei is voorbede voor een stad. En kijk naar Jona. De stad Nineve was in zonde gevallen en God wilde daarom de stad verwoesten. En dan lezen we in Jona 3: Opnieuw richtte de Heer zich tot Jona: maak je gereed en ga naar Nineve, om haar aan te klagen met de woorden die Ik je zeg.. Toen God zag dat zij idd anders begonnen te leven, kwam Hij terug op wat Hij gedreigd had hun aan te doen en Hij deed het niet… Er is gebed voor een stad of gebied nodig om het werk van satan te vernietigen.

Op het derde terrein bevinden zich de wereldbeheersers, onze koningen en koninginnen, de regering..  Allen die boven  onze landen en naties zijn gesteld. Mijn vriendin werkt voor de Christenunie en als ik hoor wat voor een strijd zich daar afspeelt dan begrijp ik des te meer waarom God ons oproept om voor onze leiders te bidden (I Timotheus 2:1-4)

Samengevat is het dus van wezenlijk belang dat je erkent en weet dat de duivel actief is en rond gaat als een briesende leeuw zoekende wie hij kan verslinden (1 Petrus 5:8). Jij en ik dus op de bres moeten staan voor onze gezinnen. En dat geestelijk oorlog voeren alleen kan door gebed en met het zwaard des geloofs; de Bijbel.

 

GEZAMENLIJK GEBED// Mijn man en ik zijn nu bijna 14 jaar getrouwd. Aan het begin van ons huwelijk bezochten we een huwelijksconferentie. Op die conferentie werd in de eerste sessie gelijk de tekst uit Matheus 18:19:  ‘…als twee van u op aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is.’ Daarop zei de persoon: : ‘als ieder stel deze tekst eens in praktijk zou brengen, dan zouden de gebedsverhoringen ontelbaar zijn!’ We besloten gelijk om meer gepland te gaan bidden samen. We spraken af dat we iedere dag samen zouden afsluiten met gebed en 1 keer per week we heel specifiek tijd zouden nemen voor gebed. En tot op de dag van vandaag doen we dit nog steeds.

Er zijn maar weinig christenen die tot deze keuze komen. Velen nemen weinig tot geen tijd voor gebed. Is het onwetendheid? Geen tijd? Geen zin? De werkelijkheid is we hebben meer vrije tijd dan ooit te voren maar minder tijd om te bidden. Corrie ten Boom zei het zo mooi: wie geen tijd heeft om te bidden werkt harder dan God van hem vraagt.

Toen het thuis-onderwijs begon vanwege het corona-virus besloot ik met de kinderen allereerst (voordat school begon) tijd te nemen om samen te bidden. Het was een rijke tijd. Het was maar 15 minuten maar de pure, eenvoudige gebeden van de kinderen raakten iedere ochtend mijn hart en ik geloof ook het hart van God. Persoonlijk kan ik getuigen dat ik vandaag hier sta vanwege de kracht van het eenparig gebed van mijn ouders. Zij baden ook voortdurend samen voor mij.

Jezus zond zijn discipelen uit. Hoe? Twee aan twee! Jozua en Kaleb versloegen de reuzen, terwijl meer dan één miljoen mensen bang waren. Hun eenheid en geloof werd geëerd door God. Paulus en Silas baden en zongen in de gevangenis en het gevolg van dit bidden in eenheid, was, dat er plotseling een grote aardbeving kwam die de deuren van de gevangenis deed openen en die zelfs de bewaarder tot geloof deed komen! De bijbel leert ons in Deuteronomium 32:30 dat één iemand 1000 mensen kan verjagen, maar dat 2 mensen 10.000 mensen kunnen verjagen. Dat is 10 x zoveel!

David Pawson schrijft in een van zijn overdenkingen dat toen hij een kind was hij dagelijks, ongeacht waar hij en zijn broers en zussen speelden, in de voortuin of op straat, werd geroepen door zijn mijn moeder. Ze riep dan: “David, Jerry, Juanita, Ruth, het is gebedstijd!”

Hij zegt: ‘De hele buurt wist van ons gezinsgebed. Soms haatte ik het om die roep te horen, en kreunde en steunde ik er over. Maar er gebeurde duidelijk iets tijdens deze tijd van gebed.’

We onderschatten nog te vaak de kracht van het eenparig gebed.  Misschien heb je er nooit aan gedacht of zijn jullie het niet gewend. Maak een begin en stel het in ieder geval eens voor aan je man of vrouw. Misschien ben je een alleenstaand of heb je een ongelovige partner, die hier niets van wil weten. Zoek een vriend of vriendin op met hetzelfde verlangen en ga samen op de bres. Omdat mijn man en ik tot dit besluit zijn gekomen zijn we niet alleen een sterker team geworden, we merken ook dat het gebed ons hart zacht maakt voor elkaar en voor onze kinderen. En wat hebben we al veel gebedsverhoringen ontvangen. We hebben openbaringen gekregen in het omgaan met onze kinderen als we het op de juiste manier omgaan met hen lastig vonden. We voelden ons geleid in het zoeken van een baan en in het nemen van andere belangrijke beslissingen. En we ontvingen genezing bij ziekte in ons gezin. God wil zoveel meer doen dan wij kunnen bedenken en/of beseffen (Efeziërs 3:20).

Het is nooit te laat dus wakker vandaag het vuur aan van gezamenlijk gebed. En kom in actie!

 

SCHIETGEBEDJES// Ik weet het nog goed. Het is alweer 18 jaar geleden. We waren in de kerk in Oeganda. Een gebouw wat bestond uit rieten matten en palen. Om naar de toilet te gaan moest je ongeveer een KM lopen. Vanuit de kerk liep ik naar het gat in de grond met stenen en daarom heen ook een rieten omheining en terwijl ik daar zat hoorde ik zware voetstappen naderen. Ik liet weten dat er iemand op de toilet zat maar het leek hem niks te schelen en ineens stond ik oog in oog met een grote, brede man. Hij moest niet naar de toilet nee hij had iets anders in gedachten. Als aan de grond genageld bleef ik staan en riep ik het in gedachten uit naar Jezus. Hoe ik buiten ben gekomen weet ik niet meer maar ik ben keihard terug gerend naar de kerk. Later besefte ik mij dat God mij had gered van een verkrachting.

Schietgebeden je kent het vast wel. Snel even voordat je die toets hebt of voordat je naar die persoon gaat. Of als iemand je een vraag stelt waar je geen antwoord op weet of voordat je moet optreden. Of een ongeluk aan ziet komen…. Schietgebedjes. Ze zijn eruit voordat je het door hebt. Van Dale beschrijft het schietgebed als een kort gebed in nood.

In II kronieken 18 lees je het verhaal van  koningen die ten strijde gaan. De koning Josafat van Juda en koning Achab van Israel. Zij trekken ten strijde tegen de koning en zijn leger van Syrie. En dan staat er in vers 31: Het gebeurde dan, zodra de bevelhebbers  van de strijdwagens josafat zagen, dat zij zeiden: Dat is de koning van Israel. Zij omringden hem om tegen hem te strijden, maar Josafat schreeuwde om hulp. De Heere hielp hem en God wende hen van hem af. Een kort schietgebed en God snelde hem te hulp.

Ook Nehemia doet een schietgebed wanneer de Perzische koning vraagt naar de reden achter het sombere gezicht van Nehemia. Nehemia zoekt naar wijsheid bid kort. “Toen bad ik tot de God des hemels. En ik zeide tot de koning…” (v. 4). We kunnen hieruit opmaken dat dit geen uitgebreide periode van gebed is geweest. Hij bad en zei. Er zat weinig tijd tussen bidden en zeggen.

God weet alles en ziet ieder detail van ons leven. Vergeet dat niet. Hij zorgt voor Zijn kinderen. In deze twee Bijbelse voorbeelden zie je dat ook. Bij koning Josafat is een strijd gaande met duizenden soldaten. Ze lopen kris kras door elkaar. God raakt niet van Zijn stuk, Hij heeft alles onder controle. II Kronieken 16:9 zegt: Zijn ogen gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan wiens hart volkomen naar Hem uitgaat. Dat kan in een hulproep zijn te midden van een grote strijd of helemaal alleen op je fiets of op je slaapkamer. God hoort jouw schietgebed. Hij ziet je en wil jou bij staan in jouw nood.

Dit toont weer hoe persoonlijk God is. Hoe dichtbij Hij wil komen. En hoe Hij verlangt naar een persoonlijke relatie met ons waarin jij het uitroept naar Hem, in alle afhankelijkheid.

In Genesis 5:22 staat dat Henoch wandelde met God. Dit betekende dat hij God betrok in alle dingen van zijn leven. Dat is niet oneerbiedig. Het gaat erom dat je gebed oprecht is. Je kunt nooit te veel met God spreken en Hem ook nooit te veel bij de dingen van alle dag betrekken. Maar laat je leven niet bestaan uit alleen maar schietgebedjes, maar wandel (= leef) met God en leer Hem kennen door ook tijd te nemen voor gebed.

ONVERHOORDE GEBEDEN I// In het boek ‘te druk om niet te bidden’ van Bill Hybels schrijft hij over onverhoorde gebeden.

-Als de vraag fout is, zegt God: ‘Nee

– Als het tijdstip fout is, zegt God: ‘rustig aan’.

– Als ik fout ben, zegt God: ‘Je moet nog even groeien’.

– Als echter de vraag goed is, het tijdstip goed is en ik gehoorzaam ben, dan zegt God: ‘OK’.

En toch… – Je bid al zo lang voor je onbekeerde man of een van je kinderen, maar niets wijst erop dat hij of zij open staat voor God

– je bid al zo lang voor een nieuwe baan, maar deze week had je de zoveelste afwijzing

– je bid al zo lang voor de gezondheid van iemand van wie je zielsveelt houdt, maar ze geneest niet

– je bid al zo lang voor de leiding van God, maar Hij spreekt maar niet

– je bid al zo lang voor een opwekking in de gemeente

Wat gaat hier niet goed? en wat zou het mooi zijn geweest als God het gebed had verhoord, als hij in die situatie zou ingrijpen, dan zou iedereen zien hoe machtig Hij is, dat zou toch een prachtig getuigenis zijn naar buiten en naar mensen die niet geloven. Wij hebben een God die wonderen doet. Toch?

Onverhoorde gebeden, ze staan zo in contrast met wat de Heere Jezus in Lucas 11 zegt. Dit Bijbelgedeelte laat juist zo duidelijk zien dat God een verhoorder van het gebed is. Kijk maar naar vers 9 en 10: bid en je zult ontvangen. Zoek en je zult vinden. Klop op de deur van God en Hij zal voor je open doen. Duidelijkere beloften kun je niet krijgen! Beloften die Jezus geeft aan zijn discipelen die onderweg zijn. Vragen, zoeken en kloppen. Op de weg die zij achter Jezus gaan, zullen er tekorten, behoeften en aanvechtingen zijn. Maar ze mogen juist in vertrouwen bidden tot hun Vader in de hemel. Hij weet wat ze nodig hebben en zal het hun geven.

Jezus onderbouwt deze beloften nog door ze in vers 11 en 12 te wijzen op de aard van hun hemelse Vader. Wie is Hij voor ze? Welk beeld mogen ze van Hem hebben? Ook dat is een belangrijk aspect van het gebed. Welk beeld heb je van God als je bidt? Zie je Hem als een afstandelijke God, die hoog verheven is boven het aardse gebeuren. Zo heilig dat je als zondig mens nauwelijks tot Hem durft te naderen, laat staan iets te vragen? Jezus zegt: als je bidt, zie Hem als een Vader. Zo leerde Hij zijn discipelen bidden: Onze Vader in de hemel. Er is respect en ontzag vanwege de majesteit van God, maar  er mag dankzij Jezus ook vertrouwelijke omgang zijn. Je mag Hem zien en aanspreken als je hemelse Vader. Zoals dat bij een vader (of moeder) het geval is, je mag komen met alles wat je bezig houdt.

En dan zegt Hij: wie zou als vader (of moeder) iets schadelijks geven aan zijn kinderen? Als je vraagt om brood, geeft Hij je toch geen steen? Als je Hem vraagt om een vis, geeft Hij je geen slang? Als je Hem vraagt om een ei, geeft Hij je geen schorpioen. Vaders willen toch het beste voor hun kinderen? Je gaat als ouders je kinderen toch geen kwaad doen of iets geven wat slecht voor ze is?! Nee, dat doet je niet. Zo is het ook met God. Als je hemelse Vader heeft Hij altijd het goede met je voor en zal Hij je niets geven wat slecht voor je is.

Dus Jezus zegt hier: God is een hoorder van het gebed. Als een Vader verlangt Hij ernaar zijn kinderen te geven wat ze nodig hebben. Horen daar onverhoorde gebeden bij?

Ja!

ONVERHOORDE GEBEDEN II// Hieronder vind je vijf redenen:

  1. Volhard in het gebed – Vaak denken we dat als we één keer iets vragen aan God, dat dat genoeg is. God weet immers wat we nodig hebben. Waarom zouden we dat herhalen. Anders lijkt het op zeuren. Toch spoort de Bijbel ons aan om in het gebed te volharden (Rom. 12:12). Om aanhoudend te bidden en niet te snel op te geven. God vraagt van ons dat we laten zien dat wat we vragen ons echt aan het hart gaat
  2.  Verkeerd vragen – De vrouw van de bekende evangelist Billy Graham zei eens: ‘als God al mijn gebeden had verhoord, was ik drie keer met de verkeerde man getrouwd’. Dat kan dus.
  3. Door zonde in je leven – we doen allemaal verkeerde dingen. Maar voor sommige zonden kies je bewust en daar bekeer je je niet van. Om deze categorie mensen gaat het. Denk aan Psalm 32, waar David in een situatie van overspel verkeerde en dat eerst verborgen hield. Hij werd er ziek van. Ging er aan onderdoor. Pas toen hij zijn zonde beleed, kwam er weer ruimte naar God toe. Na de vergeving kwam de belofte: ‘mijn oog zal op je zijn, Ik zal je raad geven.’ De lucht was geklaard.
  4. Duivelse tegenstand – We moeten er rekening mee houden dat ondanks de overwinning die Jezus op de duivel heeft gehaald, alles nog niet aan God is onderworpen. Op aarde is de vijand nog steeds actief. Hij kan de verhoring van het gebed saboteren. In het boek Daniël moest Daniël om deze reden 21 dagen op de verhoring van zijn gebed wachten.
  5. God heeft een ander plan – Er zijn gebeden voor onszelf, voor onze kinderen of anderen, die oprecht zijn, en in lijn met de Schrift, en toch lijkt God die niet te verhoren? Althans voor ons niet zichtbaar. Neem het verhaal van Naomi. Als ze vanwege hongersnood verhuist met haar man en twee zoons naar Moab. Ze bouwen daar een nieuwe bestaan op. Haar zoons groeien op en trouwen daar. Alles lijkt voorspoedig te gaan, maar dan overlijdt haar man Elimelech, en later haar twee zoons. Wat denkt u, zou Naomi niet gebeden hebben voor de genezing van haar man en daarna haar twee zoons? Zal ze de hemel niet bestormd hebben? God heeft deze gebeden niet letterlijk verhoord maar wel gehoord. En Hij heeft ze ingepast in Zijn grote plan. Dit betekent dat we soms moeten leven met onze vragen en waaroms. Vergeet nooit dat het gebed jouw aandeel in de strijd is, maar dat het God is die de strijd voert.                                                                                                                                                   Dit is een lastig onderwerp ik weet het, maar ik hoop je zo een klein inkijkje te hebben gegeven over onverhoorde gebeden.

GODS BELOFTEN BIDDEN//  Ik bid graag Bijbelteksten. Om God als het ware te herinneren aan wat Hij zegt in Zijn Woord. Niet dat ik Hem eraan MOET herinneren maar het versterkt mijn gebed omdat ik wil bidden zoals Hij dat van mij verlangt. En dat betekent bidden in lijn met wat de Bijbel zegt.

De Bijbel, Gods Woord, is een schat van woorden aan scheppingskracht. God sprak en het was er! Wat denk je wat er gebeurt als je het gebed en het Woord van God samenbrengt? Dan komt er een dynamische kracht vrij die alles in beweging zet!

Als we Gods Woord gebruiken in het gebed, maken we gebruik van de beloften die Hij ons geeft en passen we die toe op onze gebeden. Door Zijn Woord leidt God ons, spreekt Hij tot ons en herinnert Hij ons eraan dat Hij trouw is. Op die manier wordt ons geloof opgebouwd en zijn we in staat God beter te begrijpen. Dit helpt ons om vrijmoediger in geloof te bidden, omdat we dan een beter begrip hebben van wat zijn waarheid, zijn wil en ons gezag is. Toen Jezus met de duivel sprak, berispte Hij hem. Daarbij gebruikte hij Bijbelteksten. Lees het maar eens in Lucas 4:7-8. Jezus is ons grote voorbeeld. We moeten naar Hem kijken en doen wat Hij deed.

Omdat onze zoon op dit moment epilepsie heeft, overweldigde mij een tijdje terug een intens verdriet en grote zorg. Omdat het gevoel te lang duurde en ik het niet kon overwinnen,  besloot ik mijn zorgen op te schrijven en het Woord van God er tegenover te zetten.

Dit was mijn briefje: Ik maak me zorgen want mijn jongen lijdt – wie toch van u kan met bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen? (Mattheüs 6:27). De epilepsie zal altijd blijven en nooit meer overgaan, ik kan geen geloof voor genezing meer opbrengen – Als je geloof hebt als en mosterdzaadje, zou je tegen deze berg zeggen: verplaats je van hier naar daar! En hij zal gaan, en niets zou onmogelijk zijn (Mattheüs 27:20). Ik bid al zo’n tijd voor genezing maar zie geen verandering – wandelen in geloof, niet in aanschouwen (II Korintiërs 5:7). Ik stop met bidden voor genezing – op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden (Markus 16:18).

Door dit te doen kreeg ik weer geloof, hoop en vertrouwen en wist ik de overwinning te behalen over de leugens van satan.

We kunnen de duivel effectiever weerstaan, als we tot God bidden volgens de aanwijzingen die we in de Bijbel vinden. Als we het Woord van God plaats geven in ons gebed dan hanteren we een machtig wapen waartegen de vijand niet op kan. Gods woord is levend en krachtig, en scherper dan een tweesnijdend zwaard zegt Hebreeën 4:12. En het dringt overal doorheen. God zegt ook over Zijn woord: dat het voortkomt uit Zijn mond en het niet vruchteloos naar hem terug keert Jesaja 55:11. Met andere woorden: de Bijbel bidden is nooit tevergeefs of vruchteloos!

Kijk maar eens naar het vrijmoedige gebed van Jabes. Het is maar een kort gebed van één lange zin, maar ditzelfde gebed heeft duizenden gelovigen radicaal veranderd. Jabes betekent pijn, maar hij bad dat God hem niet zou doen naar zijn naam. En sprak het volgende uit: ‘Als U mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, Uw hand met mij is en U het kwaad van mij wegdoet, zodat het mij geen droefheid brengt….’ En deze smeekbede hoorde God en dan staat er zo mooi: en God liet komen wat hij gevraagd had. God verhoorde zijn gebed! Je leest het in I Kronieken 4.

De Bijbel bidden vraagt ook om de Bijbel te lezen en te leren kennen. De Bijbel lezen helpt ons weer om God beter te leren kennen. En door Zijn woorden uit te spreken gaan we Zijn bovennatuurlijke kracht ervaren. Romeinen 10:17 zegt dat het geloof komt door het horen van het Woord… Hardop de Bijbel voorlezen in gebed versterkt dus ook ons geloof.

BIDDEN EN VASTEN// Er staat een kaartje in onze keuken met daarop de tekst: bidden en vasten maakt het onmogelijke mogelijk. En dat hebben wij mogen ervaren! We hebben net een week achter de rug waarin we niet aten om ons meer te kunnen richten op God en van Hem te ontvangen.

Vasten betekent voor een bepaalde periode weinig tot niets eten of drinken. Vasten is een gebruik dat veel voorkomt in de Bijbel. In het Oude testament zie je regelmatig dat hele volken het uitroepen tot God door middel van vasten. In II Kronieken 20 lees je het prachtige verhaal van Koning Josafat, een godvrezende koning. Er zou een groot leger aan komen om tegen hen te strijden en koning Josafat hoort dat en word bang en dan staat er in  vers 3: en hij zette zijn zinnen erop om de Heere te zoeken. Hij riep een vasten uit over heel Juda. Wauw! Dat is nog eens krachtig!

Daniel vaste toen hij een zware boodschap te verwerken kreeg (Daniel 10:3). Jezus vaste in de woestijn voordat Hij verzocht werd door de duivel (Lucas 4:2).

Bijna altijd wordt vasten in combinatie met bidden genoemd. In Matheus 6 geeft Jezus instructies over het vasten en zegt hij zelfs: WANNEER gij vast, niet ALS u vast. Nee Jezus gaat er vanuit dat het een onderdeel van je levenswandel met God. Met vasten zeg je tijdelijk nee tegen je eigen verlangens en richt jij je op God.

Toen mijn en man en ik besloten om een week te vasten waren er echt verleidingen. Ik moest gewoon eten koken voor de kinderen en de geur van heerlijke gebraden kippetjes kon ik bijna niet weerstaan. Maar als ik het dan toch weerstond door te bidden vertrok het verlangen er naar onmiddellijk. Het was goed te merken dat ik mijn eigen wil en verlangens leerde onderwerpen aan Gods wil. Eten is een grote afleiding en kan zelfs een verslaving zijn. Door te vasten leer je hier overwinning over te behalen.

Daarom denk ik dat het goed is om regelmatig te vasten en te bidden om je leven volkomen toe te wijden aan God. Om Zijn stem (weer) te horen spreken. Omdat je door het vasten  kwetsbaar en ontvankelijker bent zal je merken dat die andere stemmen doven of minder hard hoorbaar zijn. Misschien wil je heel specifiek horen van God als je voor een moeilijke beslissing staat of een doorbraak zien in een bepaalde situatie besluit. In de Bijbel zien we dat vasten hiervoor uitermate geschikt is en God ons vasten eert.

Het vasten gaat er niet om jezelf pijnigen door niets te eten. Met vasten breng jij  je hart in lijn met Gods hart en worden jouw gedachten in lijn gebracht met Zijn gedachten. Vasten is een stukje verootmoediging voor God. ‘Heer hier ben ik, leeg van mijzelf, vul mij met alles wat van U is.’ Vasten is een eerbetoon aan God waarin je tegelijkertijd ook merkt dat het jezelf goed doet.

Nadat Mozes 40 dagen op de berg was geweest in de tegenwoordigheid van God, straalde de heerlijkheid van de Almachtige van Mozes’ gezicht af. In Zijn aanwezigheid groeit ons geloof, omdat we niet meer kijken met onze aardse ogen naar situaties, maar we zien het door Zijn ogen. Niet meer redeneren vanuit onze beperkende gedachten, maar Zijn gedachten die altijd hoger zijn dan onze gedachten Jesaja 55:8,9.

Tijd is onze meest kostbare en beperkte resource. We hebben allemaal dezelfde uren in de dag en dezelfde dagen in een jaar. Tijd kun je niet kopen. Maar hoe we met onze tijd omgaan, heeft invloed op onze geestelijke, lichamelijke en emotionele gezondheid. Ik wil je daarom aanmoedigen om tijd in te plannen en om tijd vrij te maken om te gaan vasten. Toen mijn man en ik besloten te gaan vasten dachten wij na over de dagen dat wij vrij zouden zijn.  Maar toen we er achter kwamen dat we dan wel heel lang moesten wachten besloten we om het voorbeeld van de monniken op te volgen. Bidden en werken. We begonnen de ochtend apart van elkaar en daarna samen met gebed. Werkten en namen ‘s avonds weer tijd, als de kinderen op bed lagen, om te bidden. Je hoeft je dus niet heel druk te maken over te weinig vrije tijd om te bidden. Als je vast ervaar je de hele dag door, ook al werk je, meer die verbondenheid met God en daar gaat het om!

VOLHARDEND GEBED// Zoals we eerder hoorden moet bidden altijd in overeenstemming zijn met het Woord van God.  Volhardend bidden met andere woorden vast houdend bidden en doorgaan met bidden. Jezus moedigt ons aan de moed niet te verliezen! In Lucas 8 verteld hij hier een prachtig gelijkenis over.

Volhardend bidden gaat niet om zeuren bij God omdat je perse je zin wil. Volhardend bidden gaat veel dieper dan dat. Je hebt een Bijbels verlangen en wil dat God hierin voorziet. Je blijft bidden omdat je Zijn hartslag voor die ander of dat onderwerp wil blijven voelen. Je wilt Zijn bevestiging zien en Zijn antwoord horen.

We lezen meer voorbeelden in de Bijbel. In Handelingen 2:42 lees je dat de eerste gemeente volhardde in hun gebeden. En de Heere zegende dit door dagelijks mensen toe te voegen die tot geloof kwamen.

Jezus zelf volhard ook in het gebed als Hij Zich angstig voelt in de tuin van Getsemane.

En Daniël volharde drie keer per dag in zijn gebeden. Die gewoonte kostte hem bijna zijn leven, toen de koning van het rijk van Meden en Perzen een wet uitvaardigde dat alleen hij aanbeden mocht worden. Maar de leeuwen in de leeuwenkuil deinsden niet terug voor Daniël. Daniel vreesde God meer dan de mensen.

Hij wilde blijven volharden in Zijn trouwe gebeden aan God. Zijn raam stond open richting Jeruzalem, lezen we. Daar woonde God. Van daar verwachtte hij dan ook zijn zegen. Hier heb je dus iemand die dagelijks met volharding de Heere zocht, ondanks zijn drukke baan als minister. En kijk wat dat uitwerkte. Daniël werd een woordvoerder van God en overleefde zelfs drie koningen!

 

Omdat je God liefhebt en Zijn wil wilt doen, zal satan er niet aan denken om jou te verleiden met iets wat slecht lijkt; hij weet dat je dat meteen zal weerstaan. In plaats daarvan zal hij je verleiden met dingen die goed lijken. Zo wist hij Eva ook te verleiden. Genesis 3:6: ‘En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at…’ Oh, wat moeten we onze gedachten en ons hart bewaren en bewaken. Wij hebben scherpzinnigheid nodig om te ontdekken wat een verleiding is en wat niet. Het is interessant om in I Timotheüs 2:14 te lezen dat niet eerst Adam werd misleid maar de vrouw, en dat er daarna staat: ‘maar zij zal in de weg van het baren van kinderen zalig worden, als zij blijft in geloof, liefde en heiliging, gepaard met bezonnenheid.’ Bezonnenheid staat voor bedachtzaamheid, behoedzaamheid en vastberadenheid. Als wij het moederschap omarmen en ons toeleggen op ons geloof in Jezus Christus, dan zullen we de verleidingen die zo mooi lijken leren herkennen. Onthoud deze zin: Alles van God is goed, maar niet alles wat goed lijkt is van God. Als wij niet sterk staan in ons geloof, zullen de verleidingen ons en onze kinderen overspoelen zonder dat we het door hebben. GEBED: Heer, wilt U mij inzicht geven zodat ik de verleidingen herken. Ik wil wandelen in geloof en bezonnenheid, zoals U dat van mij verlangt. In Jezus’ naam. AMEN.

We leven in een geestelijke, duistere samenleving, die geen rekening houdt met God. Ook in de kerk lijkt het soms alsof er geen verschil is met de wereld. Blijkbaar weten we niet meer wat Gods Woord zegt. En we kunnen daardoor dus ook geen verschil maken. Dit komt door onwetendheid, gebrek aan kennis. Willen wij in deze maatschappij godvrezende kinderen opvoeden, dan moeten wij als moeders vast staan in ons geloof, de Waarheid kennen en vandaar uit in wijsheid handelen. En als ik het heb over wijsheid, dan heb ik het over Gods wijsheid, niet de intellectuele wijsheid van de wereld. Want wat dwaas is voor de wereld is wijsheid voor God (I Korinthe 27:[DD1]27-29). Bij God zijn de dingen vaak het tegenovergestelde. Zijn wijsheid omarmen is essentieel willen wij ons niet laten beïnvloeden door de wijsheid van de wereld. Daarom moeten onze gedachten doordrenkt zijn met het Woord van God. We mogen niet onwetend blijven. Het is belangrijk dat we iedere leugen die in onze gedachten opkomt naast het Woord van God kunnen leggen. Zijn Woord moet wortel schieten in onze gedachten, niet de leugens van satan. Omdat onze zoon op dit moment epilepsie heeft, overweldigde mij vorige week een intens verdriet en grote zorg. Omdat het gevoel te lang duurde en ik het niet kon overwinnen, besloot ik mijn zorgen op te schrijven en het Woord van God er tegenover te zetten. Dit is mijn briefje: Ik maak me zorgen want mijn jongen lijdt – wie toch van u kan met bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen? (Mattheüs 6:27). De epilepsie zal altijd blijven en nooit meer overgaan, ik kan geen geloof voor genezing meer opbrengen – Als je geloof hebt als en mosterdzaadje, zou je tegen deze berg zeggen: verplaats je van hier naar daar! En hij zal gaan, en niets zou onmogelijk zijn (Mattheüs 27:20). Ik bid al zo’n tijd voor genezing maar zie geen verandering – wandelen in geloof, niet in aanschouwen (II Korintiërs 5:7). Ik stop met bidden voor genezing – op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden (Markus 16:18). Door dit te doen kreeg ik weer geloof, hoop en vertrouwen en wist ik de overwinning te behalen over de leugens van satan. Laat je gezin niet ten onder gaan, lieve moeder, en leer het Woord van God liefhebben en kennen. GEBED: Lieve Vader, ik heb Uw Woord, waarheid en wijsheid nodig om te onderscheiden wat goed en wat kwaad is. Ik wil mijn kinderen het juiste voorleven. Wilt U mij daarbij helpen? In Jezus’ naam. AMEN.

Een veiligere plek dan het huwelijk zou er niet moeten zijn om je zonden te kunnen belijden. Loop je continu vast? Nemen oude patronen iedere keer de overhand? Is er een terugkerende zonde in je leven? Ervaar je problemen met je kinderen en kom je er niet uit? Belijd het aan je man en laat hem voor je bidden, zodat je genezing gaat ontvangen en verandering gaat zien. Nu zullen ook alleenstaande moeders dit lezen, of moeders met een ongelovige man of moeders met een moeizaam huwelijk. Zij zien dit niet als een veilige plek. Zoek dan een goede vriendin op waar jij je veilig bij voelt en breng deze Bijbeltekst in praktijk. God verlangt ernaar dat Zijn Woord in praktijk wordt gebracht, tot GROTE getuigenis van Zijn naam! Je zult versteld staan van de mooie uitwerking en het geweldige resultaat! De wereld moet zien dat Jezus leeft! En God heeft jou daarbij nodig. Gods zegen vandaag, lieve moeder, wees niet bang maar zie uit! GEBED: Oh, lieve Vader, wat laat ik mij toch vaak tegenhouden door negatieve en misleidende gedachten. Ik wil meer van Uw bevrijding en genezing ontvangen, zodat ik die moeder en die vrouw kan zijn die U bedoeld heeft. Geef mij de vrijmoedigheid mij kwetsbaar op te stellen en samen met … te kunnen bidden, zodat ik Uw genezing ontvang. In Jezus’ naam. AMEN.

Het Woord van God inprenten betekent eigenlijk tatoeëren. Laat je een tattoo zetten, dan draag je die je hele leven met je mee. Je kinderen het Woord van God leren, zal altijd getatoeëerd in hun binnenste blijven. Hoe gaaf is dat?! Je doet dus niet zomaar iets. Ook al voelt het soms zo. Wat jij doet is van eeuwigheidswaarde! Begin dus vandaag. Hang Bijbelteksten op die je je kinderen wilt leren. Het is van waarde voor ieder gezinslid! Ik heb er zelf ook heel veel baat bij J. Mijn dochter is de laatste tijd ’s nachts bang, dus ik heb Psalm 91:1: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten overnacht in de schaduw van de Almachtige’ groot uitgeschreven en opgehangen op de koelkast. Als we nu ontbijten, leren we deze tekst uit ons hoofd. Zo vang je twee vliegen in één klap.  Mijn dochter is niet meer bang en ons hele gezin kent deze tekst uit het hoofd. GEBED: Ja Heer, ik wil de tijd nemen om mijn kinderen Uw Woord in te prenten en daar een prioriteit van maken. Ik wil mijn kinderen meegeven wat Uw Woord zegt in plaats van wat de wereld ze wijsmaakt. Dank U voor Uw machtige Woord. Het is zo rijk! In Jezus’ naam. AMEN.

Zoek God en leef optimaal. Haal alles uit het leven wat erin zit. En dat begint allemaal bij Hem. ‘Zoek eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en alles zal u bovendien geschonken worden’, Mattheüs 6:33. Je dag beginnen met Hem maakt zo’n verschil. Ik denk dat we het allemaal wel weten, maar waarom doen we het dan niet? Zet je wekker vroeger, creëer een rustig plekje in je huis, zoek een goed moment waarop je iedere dag een Woord van Hem kunt ontvangen, jezelf kunt opladen en verfrissen; we hebben het ZO nodig, lieve mama’s! We kunnen er niet zonder. En het allermooiste is: er lijkt meer tijd in je dag te zitten, meer rust, meer ruimte voor creativiteit, meer van alles… Het klinkt bizar maar het is echt waar. Echt leven begint bij Hem! Vind je het moeilijk om de Bijbel te lezen? Begin bij een Bijbelboek en lees elke dag een hoofdstuk. Je zult merken dat je gaat hongeren naar meer. Meer van Hem, meer van Zijn leven in jou! Zoek de Heere en leef! GEBED: Lieve Heer, soms geniet ik niet zo van het leven en zie ik ’s morgens al op tegen de dag die gaat komen. Wilt U mij helpen optimaal te leven en te genieten van het leven dat U mij hebt gegeven? Leer mij U te zoeken, iedere dag. Dit bid ik in Jezus’ naam, AMEN!

Deze tekst sprak me eigenlijk al aan toen ik nog heel jong was. Ik maakte er altijd uit op dat God heel veel van Adam en Eva hield, maar zich toch heel consequent aan Zijn woord hield. Ze aten van de boom waar ze niet van mochten eten en moesten daarom de hof van Eden verlaten, hoe verdrietig Hij dit ook vond. Hij had ze gewaarschuwd. En zo is het ook met onze opvoeding. Luisteren ze niet, dan volgt er een consequentie. Ik dacht dat ik dat heel gemakkelijk zou vinden, consequent zijn, maar naarmate het aantal kinderen groeide, vond ik het eigenlijk steeds moeilijker worden. Consequent zijn houdt in dat er rechtlijnig wordt vastgehouden aan iets dat eerder gedaan of besloten is. Consequent zijn is duidelijk zijn en je daaraan houden. Het een vloeit in dit geval logischerwijs voort uit het ander. Wij hebben vijf jonge kinderen, dus wanneer je de teugels iets laten vieren, loopt het al snel uit de hand. Zo blijft het met z’n allen aan tafel eten een grote uitdaging. Vanochtend vroeg ik me af wat er toch telkens gebeurt en waarom het zo’n drukte is bij ons aan tafel. Ik besefte dat de regels niet duidelijk genoeg zijn. Ze weten dat ze stil moeten zijn als we bidden of Bijbellezen en dat ze aan het einde van de maaltijd moeten vragen of ze van tafel mogen, maar daar is ook alles mee gezegd. Ik realiseerde me dat het aan tafel altijd een zooitje zal blijven en ik me mateloos blijf ergeren, wanneer ik niet duidelijk communiceer wat ik van ze verwacht en niet consequent ben als er iets gebeurt wat ik niet wil. Dus ik heb weer nieuwe regels opgesteld. Zoals: 1. We luisteren naar elkaar door stil te zijn als de ander praat 2. We zijn lief voor elkaar door goed over elkaar en tegen elkaar te praten. 3. We doen de opgedragen taken (tafel dekken/afruimen/afwassen/opruimen) met een blij gezicht. Ik ga de nieuwe regels straks duidelijk communiceren en er een wel overdachte consequentie aan verbinden als het zo niet gebeurt, zodat het voor iedereen weer leuker wordt aan tafel! Wat een mooi voorbeeld geeft God ons toch in Genesis 3:23. GEBED: Dank U, Heer, voor Uw grote voorbeeld van liefde en duidelijkheid. U bent de allerbeste opvoeder en we kunnen zo van U leren. Ik heb U nodig Heer. Wilt U hierin mijn leermeester zijn? Zodat Uw vrede zal heersen in dit huis. In Jezus’ naam. AMEN.

Ik weet niet hoe het er in jullie gezinnen aan toegaat. Maar hier heb ik, als mijn kinderen om mij heen zijn, weinig tijd voor mezelf. Zodra ik bijvoorbeeld een boek of magazine pak, wordt er al snel iets aan me gevraagd. Mijn man daarentegen kan rustig gaan zitten en de krant lezen zonder dat de kinderen hem storen. En als ik iedereen heb voorzien van eten en e i n d e l i j k zelf kan gaan genieten van mijn eten, heeft bijna iedereen het eten op en vragen ze om een glaasje water of het toetje. En dit zijn nog maar twee dingen… ik kan het aanvullen met een hele waslijst… Maar dat doe ik niet en dat wil ik ook niet, want ik zie hier ook iets moois in. We leren zo om werkelijk zoals Jezus te zijn. Het moederschap doet ons sterven aan onszelf. Het belang van de ander gaat boven het belang van onszelf. We leren op deze manier de ander uitnemender te achten dan onszelf. Zulke mooie en waardevolle levenslessen. We willen worden zoals Jezus. En zie hier: de lessen worden ons dagelijks voorgeschoteld. Probeer je vandaag niet te storen of te ergeren, maar zie ze als lessen die een mooiere mama van je maken. GEBED: Dank U, Heer, voor de lessen die U mij leert door het moederschap heen. Lessen waar ik niet meteen bij stilsta of waar ik soms juist tegen vecht. Help mij alles in balans te brengen en U de ruimte te geven zodat U in mij tot uw doel kunt komen. In Jezus’ naam. AMEN.

Wij zijn misschien niet oud, maar ouder dan onze dochters J. We moeten dus een goed geestelijk voorbeeld zijn voor onze dochters. Zoals wij praten, zullen zij praten. Zoals wij ons kleden zullen zij zich kleden (in grote lijnen dan… want er zijn fases waarop zij een andere outfit kiezen dan wij wensen). Zoals wij ons gedragen, zo zullen zij zich gedragen. Ben jij je bewust van het voorbeeld dat je geeft? Jouw manier van leven hoort het volgen van Jezus te weerspiegelen. Wees liefdevol naar je man toe, zodat zij later ook liefdevol zullen zijn naar hun man toe. Maak het gezellig en knus, zodat zij later ook een gezellig en knus thuis kunnen maken. Misschien heb je hierin zelf geen goed voorbeeld gehad. Vraag dan een vriendin of kennis bij wie je het wel ziet, om jou te helpen. En lieve moeder, vergeet niet voor je dochter(s) te bidden. Dit is het en grootste goed dat je ze mee kunt geven. Bid dat zij zich zullen uitstrekken naar heiligheid. En daarin godvrezende keuzes zullen maken. GEBED: Lieve Heere Jezus, zo wil ik vandaag mijn dochters voor Uw troon van genade brengen. Help mij als moeder een goed voorbeeld te zijn. Een voorbeeld in het vrouw-zijn zoals U het bedoeld heeft. Bewaar mijn dochters voor de misleidingen van deze wereld. Help ze standvastig in U te blijven en op U te vertrouwen. In Jezus’ naam. AMEN.

We willen allemaal zonen opvoeden die volhardend en standvastig zullen zijn in Christus. Ondanks de vele verleidingen en begeerten om hen heen. Net als Daniëls vrienden. Dit vraagt van ons op zijn tijd correctie, verantwoordelijkheid, veel geduld, maar vooral ons veelvuldige gebed. Gebed is de motor van het snelle leven van onze jonge, oprechte, Godvrezende zonen. Moeders, ze kunnen niet zonder ons gebed. Laten we op de bres staan, zodat onze zonen onberispelijk en onbesmet mogen zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder zij zullen schijnen als lichtende sterren in de wereld, het Woord vasthoudende… Filippenzen 2:15. Laten we bidden dat zij een diep gewortelde relatie met Jezus zullen hebben en Hem zullen dienen wat er ook gebeurt. GEBED: Lieve hemelse Vader, ik breng onze zonen voor Uw troon van genade. Heere, help hen de juiste weg te bewandelen met U. Zodat ze keuzes zullen maken die U welgevallig zullen zijn. Laat ze net als Sadrach, Mesach en Abed-Nego standvastige mannen worden, die vertrouwen op U. Dit bid ik in de wonderbare naam van Jezus. AMEN.