Artikelen door Priscilla Docter-Agteres

‘Zoek de Heere en leef!’ Amos 5:6

Zoek God en leef optimaal. Haal alles uit het leven wat erin zit. En dat begint allemaal bij Hem. ‘Zoek eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en alles zal u bovendien geschonken worden’, Mattheüs 6:33. Je dag beginnen met Hem maakt zo’n verschil. Ik denk dat we het allemaal wel weten, maar waarom doen we […]

‘…doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen.’ Filippenzen 2:3, 4

Ik weet niet hoe het er in jullie gezinnen aan toegaat. Maar hier heb ik, als mijn kinderen om mij heen zijn, weinig tijd voor mezelf. Zodra ik bijvoorbeeld een boek of magazine pak, wordt er al snel iets aan me gevraagd. Mijn man daarentegen kan rustig gaan zitten en de krant lezen zonder dat […]

‘Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past: geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede, opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord van God niet gelasterd wordt.’ Titus 2:3-5

Wij zijn misschien niet oud, maar ouder dan onze dochters J. We moeten dus een goed geestelijk voorbeeld zijn voor onze dochters. Zoals wij praten, zullen zij praten. Zoals wij ons kleden zullen zij zich kleden (in grote lijnen dan… want er zijn fases waarop zij een andere outfit kiezen dan wij wensen). Zoals wij […]

‘Sadrach, Mesach en Abed-Nego antwoordden en zeiden tegen koning Nebukadnezar: wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven, en Hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen aanbidden.’ Daniël 3:16-18

We willen allemaal zonen opvoeden die volhardend en standvastig zullen zijn in Christus. Ondanks de vele verleidingen en begeerten om hen heen. Net als Daniëls vrienden. Dit vraagt van ons op zijn tijd correctie, verantwoordelijkheid, veel geduld, maar vooral ons veelvuldige gebed. Gebed is de motor van het snelle leven van onze jonge, oprechte, Godvrezende […]

‘Maar de Heere zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan.’ I Samuel 16:7

Toen Samuel de koning van Israël moest zalven, keek hij naar het uiterlijk. Daar zijn wij ook toe geneigd. Wij kijken eerst naar iemands uiterlijk en keuren een persoon daarop goed of af. In iedereen schuilt iets moois. En achter ieder gedrag zit een verleden of pijnpunt. Keur niemand af omwille van iets wat je […]

‘Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld.’ Filippenzen 2:14 (NBG, ’51)

We klagen of mopperen allemaal wel eens, als het niet gaat zoals wij het zouden willen. Sommigen hoor je heel veel klagen over dingen die eigenlijk helemaal niet zo erg zijn. Anderen hoor je helemaal niet klagen en zijn zelfs vriendelijk en opgewekt, hoewel je weet dat ze een zwaar leven leiden. Wat zegt de […]

‘Daarom verlangt de Heere ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen en Zich over u ontfermen, want de Heere is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten.’ Jesaja 30:18

Schuldgevoelens. We worden er mee overstelpt. Voelen we ons nog niet schuldig, dan zorgt de buurvrouw er wel voor. Moeders krijgen de schuld van alle rottigheid. Zelfs al hebben ze, hoe je het ook wendt of keert – liefde en toewijding gegeven tot het hun oren uitkwam, er staat altijd wel iemand klaar om je […]