52 Bijbelteksten in 1 jaar

Doe je met ons mee? We gaan samen 52 Bijbelteksten memoriseren in 1 jaar (@52bijbeltekstenineenjaar). Het is zo waardevol om Bijbelteksten te memoriseren. Gods Woord brengt leven en verandert! Na een paar keer de uitdaging aangegaan te zijn om de Bijbel in een jaar te lezen (check @bijbelrooster2023 en @bijbelrooster2024) wilden we een nieuwe uitdaging aangaan. 52 Bijbelteksten uit ons hoofd leren met een hele groep mannen, vrouwen en kinderen samen lijkt ons zo gaaf. Elke week een nieuwe tekst leren lijkt ons voor iedereen haalbaar (jong en oud😉). Via Instagram: @52bijbeltekstenineenjaar delen we wekelijks de teksten met een bemoediging/overdenking. Er is een prachtig setje kaarten ontworpen door verschillende ontwerpers. En daar we zo blij mee dat we de namen even noemen: @alette_koornneef @thestarsbyname @liefwoord @kleinlichtje.nl @marjoleinscreations @zo_joann. Deze prachtige kaarten met Bijbelteksten kan je neer zetten in een houten houder of ophangen in je huis. We gebruiken de HSV vertaling. Uiteraard verdienen we hier zelfs niet aan en dat willen we ook niet. We willen de kosten zo laag mogelijk houden zodat iedereen mee kan doen! De paar euro die het opbrengt gaat naar de goede doelen waar altijd de hele opbrengst van de winkel van @giftsofgrace_shop naar toe gaat🤎 Het setje kost maar €12,95 (vanaf januari 2024 €14,95).

En te bestellen via de shop van Gifts of Grace.

We hopen dat zoveel mogelijk mensen mee doen zodat we elkaar kunnen (blijven) aanmoedigen om Gods Woord eigen te maken!

Ben jij net zo enthousiast als ons en heb je nog geen setje in huis?
Bestel het dan snel!

Liefs,
Joanneke en Priscilla

Ps. Hieronder vind je de volgorde van de kaartjes:

Psalm 18:31

Gods weg is volmaakt, het woord van de HEERE is gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen

2. 8 januari * (Stars by name)

Mattheüs 5:16

Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

3. 15 januari (klein lichtje)

Psalm 32:8
Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u

4. 22 januari (Joanneke)

Spreuken 3: 5-6

Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.

5. 29 januari * (Lief Woord)

Markus 10:27

Maar Jezus keek hen aan en zei: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want bij God zijn alle dingen mogelijk.

6. 5 februari (Stars by name)

Jakobus 1:22 

En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf

7. 12 februari (Alette)

Mattheüs 7:7

Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.

8. 19 februari *Joanneke))

Spreuken 4:23

Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.

9. 26 februari (klein lichtje)

Psalm 25:14

Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, Zijn verbond maakt Hij hun bekend.

10. 4 maart (Alette)

Galaten 5:22

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

11. 11 maart * (Lief Woord)

Efeze 5:19

En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart.

12. 18 maart (Stars by name)

1 Petrus 5:7

Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u

13. 25 maart (Joanneke)

Johannes 15:5

Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.

14. 1 april *(klein lichtje)

Romeinen 10:13

Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.

15. 8 april (Marjolein)

Openbaring 1:8

Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.

16. 15 april (Stars by name)

Mattheüs 11:28

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven

17. 22 april * (Marjolein)

Johannes 6:35

Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.

18. 29 april (klein lichtje)

Lukas 12:7

Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd: u gaat veel musjes te boven

19. 6 mei (Lief Woord)

Markus 12:27a

Hij is niet een God van doden, maar een God van levenden.

20. 13 mei * (Joanneke)

Jakobus 4:7-8a 

Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God, en Hij zal tot u naderen.

21. 20 mei (Stars by name)
Johannes 14:1

Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij.

22. 27 mei (Marjolein)
Marcus 11:24 

Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.

23. 3 juni * (Lief Woord)

Psalm 147: 4,5

Hij telt het aantal sterren,

Hij noemt ze alle bij hun naam.

Onze Heere is groot en geweldig in kracht,

Zijn inzicht is onmetelijk.

24. 10 juni (Marjolein)
Johannes 15:9

Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde

25. 17 juni (Stars by name)

2 Korinthe 5:7

Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen.

26. 24 juni * (Alette)

Jesaja 40: 31 

Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.

27. 1 juli (klein lichtje)
Romeinen 8:31

Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

28. 8 juli (Marjolein)

Hebreeën 4:12a 

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard.

29. 15 juli * (Alette)

Filippenzen 4:4

Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.

30. 22 juli (Stars by name)

Psalm 91:4

Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser

31. 29 juli (Joanneke)

1 Korinthe 13:1

Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden.

32. 5 aug * (Alette)

Jeremia 17: 7 en 8

Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen.

33. 12 aug (Lief Woord)

2 Thessalonicenzen 3:16

Moge de Heere van de vrede Zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijze. De Heere zij met u allen

34. 19 aug (Joanneke)

Psalm 23:6

Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen

al de dagen van mijn leven.

Ik zal in het huis van de HEERE blijven

tot in lengte van dagen.

35. 26 aug * (Joanneke)

Jesaja 40:8      

Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.

36. 2 september (Stars by name)
Psalm 16:8
Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen;
omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.

37. 9 september (Alette)
Jesaja 43:2

Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken.

38. 16 september * (Joanneke)

Psalm 119:105

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

39. 23 september (Joanneke)

 Hebreeën 13:5

Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten

40. 30 sept (klein lichtje)

Kolossenzen 3:2

Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn 

41. 7 okt *  (Lief Woord)

Psalm 23:1

De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.

42. 14 okt (Stars by name)

1 Petrus 5:10

De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen

43. 21 okt (Joanneke)

Marcus 16: 17-18

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken;

slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.

44. 28 okt * (Alette)

Filippenzen 4:6

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;

en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

45. 4 nov  (Lief Woord)

Jozua 1:9
Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.

46. 11 nov (Joanneke)
Marcus 9:23

En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.

47. 18 nov * (Stars by name)
Mattheüs 6:19

Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen

48. 25 nov (klein lichtje)

Jacobus 5:16

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand

49. 2 dec (Lief Woord)

Jacobus 1:3

Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt.

50. 9 dec * (Joanneke)

Joel 2:28

Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien.

51. 16 dec (Joanneke)

Psalm 23:4 

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

52. 23 dec (Marjolein)

Jesaja 9:5

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.